ေပါက္ေစ်း

ေပါက္ေစ်း
ေပါက္ေစ်း ေငြလႊဲ ၀န္ေဆာင္မႈ

Pout Zay Facebook

Wednesday, 3 August 2011

PoutZay Promotion!!!!!!!!


Student မ်ား ႏွင့္ ျမန္မာမွ စလံုးသို့ ေငြလႊဲမည့္သူမ်ားအတြက္ အထူးအစီအစဥ္အေနႏွင့္ ရန္ကုန္ျမိဳ့တြင္းကို အိမ္တိုင္ရာေရာက္ ေငြလက္ခံ ၀န္ေဆာင္မွဳေပး ပါတယ္။၁နာရီအတြင္း SG bank account ထဲသို့ best rate( ေပါက္ေစ်းထက္ သံုးက်ပ္ ေလ်ာ့တဲ့ ႏႈန္း) နဲ ့ေငြလႊဲေပးေနပါတယ္။ S$1000 နဲ့ အထက္ ျမန္မာမွ စလံုးသို့ ေငြလႊဲသူမ်ားအား S$ 5 dollar, S$10000 နဲ့အထက္ကို S$10 ထပ္ေပါင္းခ်ီးျမွင့္ေပးပါမည္။ အားေပးမႈအား ေက်းဇူးတင္လွ်က္.....(poutzay@gmail.com)


အားေပးမႈအား ေက်းဇူးတင္လွ်က္....poutzay@gmail.com

Followers